Samenwerkingsvoorwaarden Freelancers

Eerlijk en transparant samenwerken

Hieronder staan de voorwaarden van onze samenwerking met leden. Indien je lid wordt ga je hiermee akkoord. We hebben geprobeerd om het zo simpel mogelijk te houden, maar mocht het alsnog onduidelijk zijn kun je altijd contact met ons opnemen. Ook wanneer je meer wilt weten over onze manier van werken en waarom we het op deze manier doen gaan we graag met je in gesprek.

Samenvatting

Omdat we weten dat je de tijd die je spendeert met algemene voorwaarden lezen niet kan factureren hebben we eerst even de belangrijkste punten per onderwerp voor je op een rijtje gezet. Indien je vervolgens over een onderwerp meer wilt weten kun je verderop de volledige tekst lezen. Heb je deze maand toch al genoeg uren gemaakt dan kan je dit uiteraard overslaan en direct de volledige tekst gaan lezen.

1. Inleiding en doelstelling
In dit artikel staat enkel wie wij zijn en wat we doen, maar dat weet je hopelijk al.

2. Deelname en toetreding
Om lid te worden dien je:
- uitgenodigd te worden door Bayrock of een bestaand lid;
- ondernemer te zijn; en
- wat standaard informatie aan te leveren over je werkervaring en persoonsgegevens.
Je wordt pas lid wanneer dit door ons wordt goedgekeurd.

3. Definities
In dit artikel zijn een aantal begrippen gedefinieerd waarvan de meeste vanzelfsprekend zijn en anders duidelijk worden uit de overige artikelen.

4. Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op onze samenwerking en het Nederlands recht is van toepassing op de voorwaarden.

5. Rechtsverhoudingen
Er bestaat geen gezagsverhouding tussen Bayrock.Network en jou. Als je een Referral fee ontvangt is de Opdrachtgever in feite je klant, waarbij wij de handling doen.  

6. Referral fee
Wanneer je een freelancer aandraagt die geplaatst wordt op een opdracht krijg je 5% over het uurtarief van het aangebrachte lid gedurende de eerste 6 maanden van de opdracht. Wanneer je een nieuw lid uitnodigt krijg je deze beloning over zijn eerste opdracht (tenzij diegene voor de opdracht specifiek is aangedragen door een ander lid).

7. Klant referral fee
Wanneer je een nieuwe klant aanbrengt krijg je daarvoor ook een beloning. Deze beloning is 2,5% over het uurtarief van de eerste Opdracht die het betreffende bedrijf via ons laat uitvoeren.

8. Handling fee
Onze fee voor het faciliteren van het netwerk en de overeenkomsten met de klanten. De handling fee is de totale fee die bij een Opdrachtgever in rekening wordt gebracht. De eerste 6 maanden van een Opdracht is deze 10%, vervolgens 7,5% en na een jaar nog maar 5%. De referral fees maken onderdeel uit van de handling fee.

9. Concurrentiebeding en relatiebeding
- Indien je met ons gaat concurreren is het enige gevolg dat je lidmaatschap eindigt.
- Aparte afspraken tussen leden onderling over kick-back fees en vergelijkbare constructies zijn niet toegestaan.
- Indien je op een andere manier misbruik maakt van het netwerk wordt per situatie beoordeeld of je nog lid kan blijven.
- Als je benaderd wordt door een (potentiële) Opdrachtgever welke jou gevonden heeft via Bayrock.Network dient de opdracht via ons te verlopen.
- Nieuwe opdrachten bij dezelfde Opdrachtgever worden gezien als verlengingen wanneer deze binnen drie maanden na het einde van de vorige opdracht starten.

10. Duur en beëindiging van de samenwerking
We gaan samenwerken op het moment dat je lid wordt. De samenwerking eindigt op het moment dat je je niet houdt aan de afspraken of een van de partijen besluit om de samenwerking te beëindigen.

11. Vertrouwelijkheid
In het kader van de nieuwe privacy wetgevingen is het niet toegestaan persoonlijke informatie te delen. Dit houdt in dat je alle niet-openbare informatie die je van ons ontvangt enkel mag gebruiken in lijn met de doelstellingen van het netwerk en niet mag delen met anderen. Openbare informatie zoals deze voorwaarden en onze manier van werken mag je wel delen, graag zelfs.

12. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring
We zijn niet jegens elkaar aansprakelijk voor indirecte schade en vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden. Je bepaalt als ondernemer zelf of en hoe je je wilt verzekeren.

Volledige text algemene voorwaarden van samenwerking

Wil je onze algemene voorwaarden liever tijdens je vakantie lezen dan kan je hier een PDF versie downloaden.

Inleiding en doelstelling

1.1 Bayrock Audit & Consulting (hierna "Bayrock") is een netwerk van freelance finance professionals dat samenwerkt met als doelstelling om elkaar aan opdrachten te helpen zonder tussenkomst van een traditionele intermediair. Hierbij ontvangen leden in de vorm van een referral fee een eerlijke beloning voor het aanbrengen van de juiste kandidaat voor een vacature.

1.2 Bayrock beheert en faciliteert het netwerk en ontvangt hiervoor een handling fee bij het aangaan van een opdracht. Op deze manier wordt zowel het lid als Bayrock eerlijk beloond voor de geleverde inspanningen.

1.3 Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden en afspraken te vinden waar leden mee akkoord dienen te gaan om een eerlijke samenwerking te kunnen faciliteren. De voorwaarden zijn gezien het innovatieve concept en business model van Bayrock onderhevig aan verandering. Leden zullen bij wijzigingen een melding krijgen met een samenvatting van de belangrijkste aanpassingen en de optie om akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden of het gratis lidmaatschap op te zeggen. Eventuele aanpassingen in fees zullen altijd alleen gelden voor nieuwe opdrachten en geen invloed hebben op lopende overeenkomsten.

Deelname en toetreding

2.1 Om lid te worden dient de freelancer:
- uitgenodigd te worden door Bayrock of een van de bestaande leden van het netwerk;
- zelfstandig ondernemer te zijn;
- minimaal 5 referenties en/of beoordelingen aan te leveren;
- een cv en eventueel kopieën van diploma's aan te leveren;
- akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2.2 In eerste instantie wordt de freelancer prospect lid tot het lidmaatschap goedgekeurd is door Bayrock. Dit gebeurt in ieder geval wanneer de freelancer een opdracht aangaat via ons.

2.3 Prospect leden hebben in eerste instantie geen recht op een eventuele referral fee, maar krijgen deze wel vanaf het moment dat zij volwaardig lid zijn.

2.4 Prospect leden kunnen ook nieuwe Prospect leden aanbrengen.

2.5 Goedkeuring van het lidmaatschaap vindt plaats door Bayrock op basis van de referenties en beoordelingen van het lid, aanbevelingen van bestaande leden en eventueel een kennismakingsgesprek met Bayrock of een van de leden van het netwerk.

Definities

Aanbrengen: het aanbrengen van een nieuw Prospect Lid door een bestaand volwaardig Lid. Dit geldt alleen als zodanig wanneer het aangebrachte Lid niet al door iemand anders aangebracht is of reeds zelf contact heeft gelegd met Bayrock zonder vermelding van het Lid dat hem/haar heeft uitgenodigd.
Aandragen: het aandragen een een nieuw of bestaand Lid voor een specifieke opdracht. Dit geldt alleen als zodanig wanneer het Lid niet al zelf gesolliciteerd heeft voor de opdracht of door anderen aangedragen is.
Bayrock: Bayrock Audit & Consulting
Freelancer: persoon werkzaam als zelfstandig ondernemer in de financiële dienstverlening (zoals audit, risk, compliance en dergelijke).
Freelance professional: zie Freelancer
Handling fee: de totale fee welke Bayrock in rekening brengt bij opdrachtgevers voor het faciliteren van de Overeenkomst. De referral fee en klant referral fee worden hieruit betaald.
Klant referral fee: beloning die een Lid ontvangt wanneer een door hem/haar aangebrachte Opdrachtgever een Opdracht verstrekt aan een Freelancer via Bayrock.
Lid: volwaardig Lid van het Netwerk, na goedkeuring door Bayrock.
Netwerk: het Bayrock netwerk, bestaande uit Leden en Prospect leden.
Prospect: Freelancers welke aangemeld zijn maar waarvan het lidmaatschap nog niet goedgekeurd is door Bayrock.
Referral fee: beloning die een Lid ontvangt wanneer een door hem/haar aangebracht lid geplaatst wordt op een Opdracht.
Opdracht: de opdracht tot het verlenen van financiële diensten die een Opdrachtgever aan een Freelancer verstrekt.
Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon welke een verzoek uitzet bij Bayrock voor het vinden van een geschikte Freelancer voor het vervullen van de Opdracht.
Overeenkomst: afspraken tussen de Opdrachtgever, Freelancer en Bayrock voor het uitvoeren van een Oprdacht.

Toepasselijkheid

4.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking tussen Leden en Prospect leden en Bayrock.

4.2 Op deze samenwerking is Nederlands recht van toepassing.

Rechtsverhoudingen

5.1 De rechtsverhoudingen op basis van deze voorwaarden zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De onoverdraagbaarheid geldt niet voor Bayrock indien het een overdracht betreft van de rechten en verplichtingen van alle Leden.

5.2 Er bestaat geen gezagsverhouding tussen Bayrock en Leden van het Netwerk op basis van de volgende bepalingen:
- de Leden bepalen zelf in hoeverre zij actief zijn binnen het netwerk en hoe zij hun rol binnen het netwerk vervullen;
- er bestaan geen verplichtingen voor de leden anders dan het voldoen aan deze algemene voorwaarden;
- eventuele Opdrachten worden altijd afgesloten met de Opdrachtgever; en
- met betrekking tot de Referral fee wordt de Opdrachtgever gezien als de klant van het Lid. Dit omdat het vinden van de juiste kandidaat op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvindt en de Opdrachtgever hiervoor betaalt. Bayrock faciliteert alleen de facturering en incassering van de referral fee.

5.3 Bayrock is altijd een partij bij de overeenkomst tussen de Freelancer en Opdrachtgever en zal in dit kader een Handling fee in rekening brengen.

Referral fee

6.1 Bayrock biedt Leden een eerlijke beloning voor het Aanbrengen van nieuwe Leden of Aandragen van Leden welke geplaatst worden op een Opdracht. Het Lid dat een nieuw Lid Aanbrengt heeft recht op de Referral fee over de eerste opdracht van het Aangebrachte Lid. Dit geldt niet wanneer het nieuwe Lid voor zijn eerste opdracht specifiek Aangedragen wordt door een ander Lid. Het Lid dat een nieuw of bestaand Lid Aandraagt voor een opdracht heeft recht op de Referral fee voor deze opdracht.

6.2 De referral fee is per Opdracht beperkt tot 6 maanden of de looptijd van de Opdracht indien deze korter is.

6.3 De fee bedraagt 5% van het uurtarief van de Freelancer binnen een Overeenkomst, maar is nooit hoger dan de helft van de Handling fee. Bij eventuele tariefverlagingen die overeengekomen worden met de Opdrachtgever, welke niet evenredig doorbelast kunnen worden naar de freelancer, wordt dit in mindering gebracht op de referral fee.

6.4 De Handling fee wordt vermeld in de Overeenkomst tussen Freelancer, Opdrachtgever en Bayrock en op de factuur richting Opdrachtgever.

6.5 De Referral fee is niet opeisbaar tot deze betaald is door de klant.

Klant referral fee

7.1 Voor het aanbrengen van een nieuwe Opdrachtgever ontvangen Leden ook een beloning, indien dit leidt tot een Overeenkomst.

7.2 De klant referral fee is beperkt tot 6 maanden over de eerste Opdracht van de aangebrachte Opdrachtgever.

7.3 De klant referral fee bedraagt 2,5% van het uurtarief van de Freelancer binnen een Overeenkomst, maar is nooit hoger dan 25% van de Handling fee.

7.4 Leden hebben alleen recht op de klant referral fee indien het betreffende bedrijf niet al reeds klant is van Bayrock en er nog geen proposal loopt bij het betreffende bedrijf.

Handling fee

8.1 De handling fee is de totale fee die in rekening wordt gebracht bij klanten. De handling fee is altijd in lijn met de volgende staffel:

Gedurende de eerste 6 maanden van een Opdracht: 10%
Gedurende de periode dat de Opdracht langer duurt dan 6 maanden maar korter dan een jaar: 7,5%
Indien een opdracht langer duurt dan een jaar: 5%

8.2 Bij een terugkerende opdracht gaat de staffel opnieuw in, indien er meer dan drie maanden verstrijken tussen de eerste werkdag van de nieuwe opdracht en de laatste werkdag van de oude opdracht.

Concurrentiebeding en relatiebeding

9.1 Het is Leden niet toegestaan om andere (Prospect) Leden te benaderen voor opdrachten welke niet via het Bayrock netwerk verlopen of recruitment diensten aan te bieden aan onze Opdrachtgevers. Indien Leden dit wel doen wordt per direct het lidmaatschap beëindigd.

9.2 Indien een lid een nieuwe Opdracht aangaat bij een Opdrachtgever binnen drie maanden na afloop van de vorige Opdracht wordt dit gezien als een verlenging van de oude Opdracht en dient ook de nieuwe Opdracht via ons te verlopen.

9.3 Indien een Lid na meer dan drie maanden besluit om rechtstreeks een Opdracht aan te nemen bij de Opdrachtgever vervalt het lidmaatschap van het Lid en kan deze geen aanspraak meer maken op eventuele Referral fees of andere voordelen van het Lidmaatschap.

9.4 Indien een Lid op andere wijze misbruik maakt van het Bayrock netwerk ten nadele van Bayrock, het netwerk of Leden van het netwerk wordt per situatie door Bayrock beoordeeld of het lidmaatschap geldig blijft.

9.5 Het is niet toegestaan voor Leden of Prospect leden om met andere Freelancers of Opdrachtgevers afspraken te maken over kick back fees of andere vormen van beloningen met betrekking tot het Aanbrengen van leden of in samenhang met een Opdracht.

9.6 In geval van dergelijke afspraken zal de benadeelde Freelancer of Opdrachtgever gecompenseerd worden voor de geleden financiële schade door het Lid of Prospect lid die hieruit financieel voordeel heeft behaald. Dit gebeurt in eerste instantie vanuit de Referral fees welke anders zouden toekomen aan het Lid of Prospect lid. Indien dit niet voldoende is wordt het resterende bedrag gefactureerd aan het betreffende Lid of Prospect lid. Daarnaast komt ook het Lidmaatschap van het Lid te vervallen en kan geen aanspraak gemaakt worden op Referral fees of andere voordelen van het Bayrock netwerk.

9.7 Indien een Lid of Prospect lid rechtstreeks benaderd wordt door een potentiële Opdrachtgever die het betreffende (Prospect) Lid heeft gevonden via het Bayrock Netwerk, de Bayrock website, sociale media kanalen van Bayrock of andere communicatiemiddelen van Bayrock zoals e-mail of Slack, dient het (Prospect) Lid de Opdrachtgever door te verwijzen naar Bayrock. De opdracht mag in eerste instantie niet zonder tussenkomst van Bayrock aangenomen worden, maar het wordt door Bayrock per situatie beoordeeld of dit mogelijk is.

Duur en beëindiging van de samenwerking

10.1 De samenwerking begint op het moment dat Bayrock aan een Freelancer bevestigd dat hij Lid of Prospect lid is of wanneer de Freelancer een Opdracht aangaat via Bayrock.

10.2 De samenwerking eindigt wanneer de Freelancer zijn onderneming staakt of overdraagt of eerder indien een van de partijen de samenwerking opzegt.

10.3 De samenwerking eindigt ook wanneer artikelen 9.3 t/m 9.6 van toepassing zijn.

10.4 Elk van de partijen is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn, deze Samenwerkingsafspraken met onmiddellijke ingang, ten aanzien van hem of haar geheel of gedeeltelijk te ontbinden zodra ten laste van de andere partij surseance van betaling of faillissement is uitgesproken.

10.5 Zowel Bayrock als Leden van het netwerk hebben het recht om de samenwerking op ieder moment te beëindigen, waarbij alle rechten en verplichtingen vanuit deze voorwaarden vervallen. Eventuele andere schriftelijke overeenkomsten blijven uiteraard wel gelden.

Vertrouwelijkheid

11.1 Het is toegestaan om informatie over de samenwerking te delen met anderen.

11.2 Indien een (Prospect) Lid andere (Prospect) Leden wil wijzen op een Opdracht/vacature is dit toegestaan via Bayrock. Wij zullen dan de Opdracht/vacature delen met het betreffende (Prospect) Lid of het gehele Netwerk.

11.3 Het is niet toegestaan om persoonlijke en/of niet openbaar beschikbare informatie uit e-mails, gesprekken, web app(s), overeenkomsten, chat berichten via social media kanalen of andere communicatiemiddelen te gebruiken voor andere doeleinden dan de doelstellingen van het netwerk. Ook is het niet toegestaan deze informatie te delen met anderen.

Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

12.1 Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.

12.2 Freelancers zijn niet verplicht om enige verzekeringen af te sluiten vanuit de algemene samenwerking met Bayrock. Het is wel mogelijk dat Opdrachtgevers bij het aangaan van een Overeenkomst met Freelancers eisen dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten.

12.3 Partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van hun werkzaamheden.